Η εταιρεία μας λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψη τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των καταναλωτών – επισκεπτών της ιστοσελίδας μας. Στο πλαίσιο αυτό καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να μειώνουμε συνεχώς την ανάγκη λήψης προσωπικών δεδομένων και να την περιορίζουμε στην λήψη μόνο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι απολύτως απαραίτητα για την ολοκλήρωση του σκοπού της χρήσης της ιστοσελίδας μας. Κάθε λήψη, επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων γίνεται κατόπιν λήψης σχετικής αδείας από τον καταναλωτή (εκούσια).

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών υπόκειται στους όρους της παρούσας καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η παρούσα έκδοση των όρων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψιν της τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 έτσι ώστε συμμορφώνεται πλήρως με αυτούς και να προσφέρεται στους καταναλωτές η μέγιστη δυνατή ασφάλεια και ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τους που διαχειρίζεται η εταιρεία μας.

Σημαντικές πληροφορίες προσωπικών δεδομένων προς τους πελάτες μας – καταναλωτές – επισκέπτες της ιστοσελίδας μας

«Δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα» αποτελεί κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Η εταιρεία μας συλλέγει προσωπικά στοιχεία των καταναλωτών – πελατών της, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών τα οποία συλλέγονται είναι τα ακόλουθα:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Διεύθυνση
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
  • Ιστορικό παραγγελιών
  • Λογαριασμό Facebook
  • Website/ ιστολόγιο

Πότε συλλέγονται τα στοιχεία αυτά. Τα ανωτέρω στοιχεία μας τα χορηγείτε οικειοθελώς κατά την υποβολή παραγγελιών και την ολοκλήρωση της πώλησης των προϊόντων από την εταιρεία μας.

Τα στοιχεία αυτά παραμένουν στην κατοχή μας και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών (ολοκλήρωση παραγγελίας, πώλησης/ τυχόν λήψη καταλόγων προϊόντων της εταιρείας μας) για τους οποίους έχετε ενημερωθεί και ρητά συναινέσει δια της χορηγήσεως των σχετικών στοιχείων.

Η χρήση των δεδομένων αυτών από την εταιρεία μας για ενημερωτικούς σκοπούς ή για προωθητικές ενέργειες ή για να προβαίνει σε προτάσεις νέων προϊόντων ή υπηρεσιών προς τον καταναλωτή γίνεται μόνον κατόπιν συναίνεσης του καταναλωτή με την χορήγηση αδείας (opt in) κατά την υποβολή της παραγγελίας εκτός αν ο καταναλωτής δηλώσει ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

Η εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως μεταφέρει προσωπικά στοιχεία των καταναλωτών-πελατών της σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την εταιρεία μας, χωρίς τη συγκατάθεσή του καταναλωτή, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Τα προσωπικά σας στοιχεία υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με εσάς. Συλλέγονται για τους ανωτέρω καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία. Διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίησή σας και μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας τους, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη από τον χρόνο χορήγησης.

Τα φορολογικά στοιχεία καθώς και όσα απαιτούνται για λόγους ελέγχου από τις εποπτικές Αρχές θα τηρούνται όσο ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Στη συνέχεια θα καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού ή για την κάλυψη των επιχειρησιακών, φορολογικών, ή λογιστικών απαιτήσεων της Πωλήτριας ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων της ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής.

Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υποβάλλονται σε καμία επεξεργασία κατά τρόπο που δεν εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

Ως υποκείμενο των προσωπικών σας δεδομένων έχετε την δυνατότητα να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ενημέρωση σχετικά και πρόσβαση σε αυτά, ενώ διατηρείτε πάντοτε την δυνατότητα τροποποίησης ή εναντίωσης σε επεξεργασία, καθώς και το δικαίωμα στην μεταφορά τους ή την διαγραφή τους.

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι: BAROMA IKE με αριθ. ΓΕΜΗ 157217701000 –  Έδρα – Μάρκου Μπότσαρη 38 Αθήνα- Κουκάκι—  Τηλέφωνα/Fax 210-9213677- E-mail: info@baroma.gr

Επίσης έχετε την δυνατότητα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (contact@dpa.gr) αν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο από τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Η εταιρεία μας είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες της ιστοσελίδας μας για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών της.

Ο καταναλωτής-πελάτης – επισκέπτης της ιστοσελίδας μας μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του

Ασφάλεια – Προστασία ανηλίκων

Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας και στις διαδικασίες παραγγελίας/πώλησης προϊόντων μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους, η εταιρεία μας διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες. Εάν παρόλα αυτά κατατεθούν ψευδή στοιχεία κατά την συμπλήρωση της παραγγελίας κλπ, η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς τόπους για να κάνουν την εμπειρία του χρήστη πιο αποτελεσματική σε έναν ιστότοπο, τον οποίο έχετε ήδη επισκεφτεί. Αυτό προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε την ίδια συσκευή τερματικού και το ίδιο πρόγραμμα περιήγησης. Αν ναι, τα cookies θα θυμούνται τις προτιμήσεις σας, θα γνωρίζουν πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και θα προσαρμόζουν το περιεχόμενο που σας προβάλλουν, ώστε να είναι πιο σχετικό με τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Τα cookies μάς βοηθούν να παρέχουμε, να προστατεύουμε και να βελτιώνουμε τα Προϊόντα ή/και τις Υπηρεσίες μας. Διαβάστε περισσότερα.

Email Disclaimer
This email and any attachments are confidential and intended solely for the use of the entity or individual to whom they are addressed. If you have received this email in error, please notify our company Baroma IKE immediately by reply and delete it. Unless you are the intended recipient you may not use, disclose, copy, or distribute this email or any attachments. The contents of this email and/or any files transmitted with it may be subject to professional privilege, or copyright. In such a case, the content may not be copied, adapted, distributed or transmitted without the advance consent of the copyright owner. Any opinions presented in this email are solely those of the author and do not necessarily represent Baroma IKE. Files attached to this email are provided and may be used solely under recipient’s own responsibility against potential risks.