Η ιστοσελίδα www.baroma.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας με την επωνυμία «BAROMA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

ΕΔΡΑ: Mάρκου Μπότσαρη 38, Κουκάκι Αθήνα ΤΚ. 117 41

ΑΦΜ: 801454741

ΔΟΥ: Α’ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 157217701000

Η BAROMA ΙΚΕ τηρεί όλες τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και εγκυκλίων που αφορούν τις συμβάσεις από απόσταση και η επίσκεψη και χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Σε περίπτωση διαφωνίας του με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, ο επισκέπτης οφείλει να μην κάνει χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος

Όροι που ισχύουν στις συβάσεις πώλησης από απόσταση

Επειδή θέλουμε να νοιώθετε ασφαλείς στις συναλλαγές σας με την εταιρεία μας, επιθυμούμε να γνωρίζετε με ακριβή και κατανοητό τρόπο τους όρους και τους κανόνες που αφορούν τις μεταξύ μας σχέσεις. Γι’ αυτό παραθέτουμε με πληρότητα  παρακάτω τους Όρους Σύμβασης Πώλησης από Απόσταση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομοθεσία και την ανάλογη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να εμπεδωθεί μεταξύ μας σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας που θα βασίζεται στην γνώση των αμοιβαίων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μας.     

Οι πιο κάτω όροι πώλησης ισχύουν και εφαρμόζονται ΜΟΝΟ για τις πωλήσεις προϊόντων από την εταιρεία μας προς τους καταναλωτές-πελάτες της που συνάπτονται από απόσταση. Για τις πωλήσεις που συνάπτονται στο κατάστημα της εταιρείας μας μεταξύ εκπροσώπων της εταιρείας μας και των καταναλωτών-πελατών της ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί πωλήσεως, δηλαδή του Αστικού Κώδικα (άρθρα 513 έως 572 ΑΚ, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με όσες διατάξεις του Ν.2251/1994 – όπως τροποποιημένος ισχύει – τυχόν εφαρμόζονται για τις πωλήσεις αυτές. 

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ:

α) Για την εταιρεία μας θα χρησιμοποιείται πιο κάτω ο όρος «ΠΩΛΗΤΡΙΑ» και για κάθε ιδιώτη πελάτη-αγοραστή των προϊόντων μας και γενικότερα για όποιον ιδιώτη συναλλάσσεται με την εταιρεία μας σχετικά με τα προϊόντα που διαθέτουμε ο όρος «ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ».

αα) Ως «Καταναλωτής» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.

β) σύμβαση πώλησης: κάθε σύμβαση με την οποία η πωλήτρια μεταβιβάζει ή αναλαμβάνει να μεταβιβάσει την κυριότητα προϊόντων που εμπορεύεται στον καταναλωτή, ο δε καταναλωτής καταβάλλει ή αναλαμβάνει να καταβάλει το τίμημα.

γ) σύμβαση από απόσταση: κάθε σύμβαση η οποία συνάπτεται μεταξύ της πωλήτριας και του καταναλωτή στο πλαίσιο ενός οργανωμένου συστήματος πωλήσεων από απόσταση, όπως αποκλειστικά: μέσω τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax), είτε με την παρούσα ιστοσελίδα που παρέχει την δυνατότητα σύναψης ηλεκτρονικών πωλήσεων (e-shop) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία της πωλήτριας, μέχρι και τη στιγμή σύναψης της σύμβασης.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΩΛΗΤΡΙΑΣ – ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

α. Επωνυμία. BAROMA IKE και αριθ. ΓΕΜΗ 157217701000 –  Έδρα: Μάρκου Μπότσαρη 38 Αθήνα, Κουκάκι. Τηλέφωνα/Fax:210-9213677. E-mail: info@baroma.gr

β. Τα κύρια χαρακτηριστικά και φωτογραφία κάθε προϊόντος  που προσφέρει προς πώληση η πωλήτρια και η συνολική τιμή του, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., παρουσιάζονται αναλυτικά στην παρούσα ιστοσελίδα στην ενότητα ΠΡΟΪΟΝΤΑ, όπου παραπέμπουν ρητά οι παρόντες όροι. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί την αποστολή και παράδοση του προϊόντος σε τόπο που αυτός υποδεικνύει επιβαρύνεται με τις δαπάνες αποστολής μέσω ταχυδρομείου, ταχυμεταφοράς ή μεταφορικής επιχείρησης. Το ύψος της σχετικής δαπάνης διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος του προϊόντος και τον τόπο παράδοσής του. Η πωλήτρια ενημερώνει τον καταναλωτή για την ακριβή δαπάνη αποστολής-παράδοσης με το μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας του.  Οι ίδιες ακριβώς πληροφορίες (εκτός βεβαίως των φωτογραφιών) διατίθενται στον καταναλωτή και τηλεφωνικά ή μέσω mail, κατόπιν σχετικού αιτήματος του καταναλωτή.

γ) Κανένα κόστος εκ μέρους της πωλήτριας δεν βαρύνει τον καταναλωτή για την χρήση των από απόσταση μέσων επικοινωνίας με την πωλήτρια (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο, τηλεομοιοτυπία). Η πωλήτρια δεν έχει καμία απολύτως σχέση με οποιεσδήποτε χρεώσεις εταιρειών τηλεφωνίας, τηλεπικοινωνιών ή διαδικτύου που προσφέρουν στους καταναλωτές οποιαδήποτε δυνατότητα επικοινωνίας με την πωλήτρια.

Γ. ΑΠΟΔΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Οι καταναλωτές με την αποδοχή της σύμβασης πώλησης του/ων προϊόντος/ων που προσφέρονται στην ιστοσελίδα μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), είτε τηλεφωνικά, είτε με τηλεομοιοτυπία (fax) αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω Όρους Σύμβασης Πώλησης από Απόσταση. Η αποδοχή των Όρων και Συμφωνιών της παρούσας ισχύει για κάθε συναλλαγή με την πωλήτρια και την πώληση εμπορευμάτων που προσφέρονται με πώληση από απόσταση για το παρόν και για το μέλλον. Η πωλήτρια έχει το δικαίωμα να τροποποιεί και να ανανεώνει τους Όρους Σύμβασης Πώλησης από Απόσταση οποιαδήποτε στιγμή, μονομερώς, δίχως προειδοποίηση, υποχρεούται όμως να γνωστοποιεί τις τυχόν τροποποιήσεις/ ανανεώσεις στους καταναλωτές μέσω της ιστοσελίδας της, καθώς και την ημερομηνία έναρξης τους μέσω αυτής. Οι πιο πάνω τροποποιήσεις/ανανεώσεις των γενικών όρων και των όρων της σύμβασης πώλησης από απόσταση δεν ισχύουν για τους καταναλωτές που έχουν πραγματοποιήσει συμβάσεις πώλησης ή συναλλαγές με την πωλήτρια πριν την δημοσίευση των πιο πάνω τροποποιήσεων/ανανεώσεων τους στην ιστοσελίδα της.

Οι παρακάτω Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμορφώνονται πλήρως με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στην Πωλήτρια από αυτές.

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΟΡΟΣ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

1.Ο Καταναλωτής επιλέγει από τον κατάλογο προϊόντων τους κωδικούς προϊόντων που επιθυμεί να αγοράσει. Κατόπιν συμπληρώνει στην ειδική φόρμα που προβάλλεται τα στοιχεία της παραγγελίας, όπως τον τρόπο πληρωμής, τον τρόπο αποστολής, τη διεύθυνση αποστολής και τα τυχόν σχόλια της παραγγελίας. Επιθεωρεί τη συνολική εικόνα της παραγγελίας, αποδέχεται τους όρους της Σύμβασης Πώλησης από Απόσταση και δίνει, κάνοντας κλικ στο πεδίο «Ολοκλήρωση Παραγγελίας με υποχρέωση Πληρωμής», την τελική εντολή παραγγελίας. Σε κάθε βήμα από τα παραπάνω και για τη διόρθωση σφαλμάτων πριν την ανάθεση της παραγγελίας, υπάρχει επιλογή «Προηγούμενο βήμα».

Εν συνεχεία, μετά την αποδοχή της παραγγελίας από την πωλήτρια, αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του καταναλωτή που έχει ήδη καταχωρήσει, ενημερωτικό μήνυμα λήψεως της παραγγελίας (αριθμός παραγγελίας) και επιβεβαίωση των παραγγελθέντων ειδών/ προϊόντων, η διεύθυνση τιμολόγησης και αποστολής, ο τρόπος πληρωμής, το συνολικό τίμημα της παραγγελίας, τη προθεσμία καταβολής του συνολικού τιμήματος σε περίπτωση τραπεζικής κατάθεσης κλπ. Η πληρωμή του τιμήματος από τον καταναλωτή γίνεται με πιστωτική ή χρεωστική τραπεζική κάρτα ή με καταβολή των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό της πωλήτριας. Εάν ο καταναλωτής δεν πραγματοποιήσει την καταβολή του τιμήματος και των τυχόν δαπανών αποστολής των προϊόντων στην προθεσμία που έχει οριστεί, η πωλήτρια έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την πώληση, χωρίς καμία ευθύνη ή άλλη υποχρέωσή της.

Η παραγγελία του καταναλωτή στην παρούσα ιστοσελίδα είναι δυνατή για τις 24  ώρες ημερησίως και για τις 7  ημέρες της εβδομάδας.

2.Τηλεφωνική παραγγελία: Μπορείτε να δώσετε την παραγγελία σας στο τηλέφωνο 210 9213677

Απαραίτητη προϋπόθεση για να δώσετε τηλεφωνική παραγγελία είναι να έχετε τους κωδικούς των προϊόντων, που βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας με την ενότητα ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

 Ώρες λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου:  Καθημερινά από 10:00 έως 20:00, Σάββατο 10:00 έως 17:00, εκτός Κυριακής και επίσημων αργιών.

Μπορείτε να απευθύνεστε για την επισκευή του προϊόντος και για κάθε ζήτημα που αφορά την χρήση του στο κατάστημά μας  Επωνυμία .BAROMA IKE και αριθ. ΓΕΜΗ 157217701000 –  Έδρα – Μάρκου Μπότσαρη 38 Αθήνα- Κουκάκι—  Τηλέφωνα/Fax 210-9213677 … – E-mail :info@baroma.gr

3. Διαθεσιμότητα – Παραγγελία μη διαθέσιμων προϊόντων:

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων εμφανίζεται δίπλα στην περιγραφή του εκάστοτε προϊόντος, εφόσον είναι δυνατόν. Η πωλήτρια δεν ευθύνεται εάν στην ιστοσελίδα της το προϊόν εμφανίζεται σαν διαθέσιμο, για οποιοδήποτε λόγο όμως δεν είναι διαθέσιμο κατά την στιγμή της παραγγελίας από τον καταναλωτή, σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω. Ο καταναλωτής ενημερώνεται για την διαθεσιμότητά του προϊόντος κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας από την πωλήτρια.

Εάν το/α συγκεκριμένο/α προϊόν/τα δεν είναι διαθέσιμο/α η πωλήτρια ενημερώνει τον καταναλωτή εάν μπορεί να το/τα παραγγείλει. Σε αυτή την περίπτωση ο καταναλωτής που επιθυμεί, παραγγέλλει το προϊόν/τα μέσω της συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας στην ιστοσελίδα της πωλήτριας, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), τηλεφωνικά ή με fax στην πωλήτρια. Για την παράδοση των προϊόντων στους καταναλωτές μετά την παραλαβή τους στην κατοχή της πωλήτριας τηρείται σειρά χρονικής προτεραιότητας της παραγγελίας. Εάν ο καταναλωτής επιθυμεί να εξασφαλίσει την αγορά και παράδοση του προϊόντος που παρήγγειλε πρέπει κατά την παραγγελία του να καταβάλλει το 50% της τιμής του (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), οπότε η πωλήτρια είναι υποχρεωμένη να του το πωλήσει και παραδώσει. Η πληρωμή του τιμήματος από τον καταναλωτή γίνεται με πιστωτική ή χρεωστική τραπεζική κάρτα ή με καταβολή των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό της πωλήτριας. Το προϊόν/προϊόντα που παραγγέλλονται στην πωλήτρια είναι διαθέσιμα στον καταναλωτή εντός τριών (3) μηνών από την ημέρα της παραγγελίας.

Η πωλήτρια έχει δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς την πιο πάνω προθεσμία των τριών μηνών για 45 επιπλέον ημέρες και ειδοποιεί τον καταναλωτή για την παράταση αυτή, πριν τη λήξη της προθεσμίας των 3 μηνών.  Εάν η παράδοση του προϊόντος από την πωλήτρια στον καταναλωτή καθυστερήσει πέραν και της παραπάνω παράτασης των 45 ημερών, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την πώληση και η πωλήτρια υποχρεούται να επιστρέψει στον καταναλωτή το ποσό που αυτός κατέβαλλε για την παραγγελία. Η πωλήτρια ενημερώνει τον καταναλωτή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει ήδη καταχωρήσει για την παραλαβή του προϊόντος και ορίζει την προθεσμία εντός της οποίας ο καταναλωτής υποχρεούται να καταβάλλει το υπόλοιπο τίμημα για το προϊόν που παρήγγειλε.

Ο καταναλωτής οφείλει να καταβάλλει το υπόλοιπο του τιμήματος του προϊόντος που παρήγγειλε εντός δέκα (10) ημερών από την λήψη της ειδοποίησης της πωλήτριας για την παραλαβή του προϊόντος. Εάν ο καταναλωτής δεν πραγματοποιήσει την καταβολή του τιμήματος στην πιο πάνω προθεσμία η πωλήτρια έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την πώληση. Στην περίπτωση αυτή η πωλήτρια έχει δικαίωμα να κρατήσει ως δαπάνη για τη διαχείριση της παραγγελίας, ποσό που αντιστοιχεί στο 10% του ποσού που κατέβαλλε ο καταναλωτής, το οποίο σε καμία   περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πενήντα (50) ευρώ, και επιστρέφει στον καταναλωτή το υπόλοιπο από το ποσό που αυτός κατέβαλε, χωρίς καμία άλλη ευθύνη ή υποχρέωσή της. Εάν όμως το προϊόν κατασκευάστηκε σύμφωνα με προδιαγραφές ή σαφώς εξατομικευμένα χαρακτηριστικά που ζήτησε ο καταναλωτής κατά την παραγγελία του προϊόντος, στην περίπτωση που ο καταναλωτής δεν καταβάλει το υπόλοιπο τίμημα στην οριζόμενη, κατά τα παραπάνω, προθεσμία των 10 ημερών η πωλήτρια δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση, χωρίς να επιστρέψει στον καταναλωτή το ποσό που αυτός κατέβαλε. 

ΟΡΟΣ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο έλεγχος των τεχνικών πληροφοριών που παρέχονται και της καταλληλότητας των ειδών/προϊόντων που παραγγέλλονται ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του καταναλωτή που εισέρχεται και χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα της πωλήτριας. Η Πωλήτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητες των προϊόντων με άλλα προϊόντα. Η πωλήτρια καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρουσιάσει με τη μεγαλύτερη ακρίβεια τα διατιθέμενα από αυτήν προϊόντα και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτών. Επίσης, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίζονται με ακρίβεια τα πραγματικά χρώματα των προϊόντων, όταν αυτά εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Η πωλήτρια όμως δεν ευθύνεται και δεν εγγυάται για την απόλυτη ακρίβεια της απεικόνισης των χρωμάτων των προϊόντων στην οθόνη του υπολογιστή του καταναλωτή, καθώς αυτή εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε οθόνης και υπολογιστή.

ΟΡΟΣ 3: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΤΡΙΑ

1.Η πωλήτρια, σε περίπτωση που ο καταναλωτής ζητήσει την αποστολή παραδίδει τα προϊόντα με τη μεταβίβαση της φυσικής κατοχής στον καταναλωτή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αλλά οπωσδήποτε εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την πληρωμή από τον καταναλωτή του συνολικού τμήματος των προϊόντων (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και των δαπανών αποστολής τους. Σε περίπτωση κατά την οποία η πωλήτρια (για λόγους που αφορούν τον τόπο παράδοσης, άλλες δυσκολίες αποστολής/παράδοσης ή οποιοδήποτε άλλο λόγο) προβλέπει καθυστέρηση της παράδοσης των προϊόντων, ενημερώνει τον καταναλωτή για τον μεγαλύτερο αυτό χρόνο παράδοσης, πριν την πληρωμή του τιμήματος. Στην περίπτωση αυτή εάν ο καταναλωτής δεν συμφωνεί με την μεγαλύτερη προθεσμία παράδοσης έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση αζημίως και να μην προβεί στην πληρωμή. Εάν ο καταναλωτής πραγματοποιήσει την πληρωμή του τιμήματος και των δαπανών αποστολής, μετά την παραπάνω ειδοποίηση, αποδέχεται την μεγαλύτερη αυτή προθεσμία παράδοσης.

Εάν ο καταναλωτής ενημερώσει την πωλήτρια κατά την παραγγελία των προϊόντων, ότι η παράδοση απαιτείται να γίνει σε ή μέχρι μία ορισμένη ημερομηνία, μικρότερη της πιο πάνω προθεσμίας των 30 ημερών, ο διαφορετικός αυτός χρόνος παράδοσης ισχύει μόνο εάν η πωλήτρια αποδεχθεί τη μικρότερη αυτή προθεσμία κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας, πριν την πληρωμή από τον καταναλωτή. Σε περίπτωση κατά την οποία η πωλήτρια δεν αποδεχτεί την μικρότερη προθεσμία παράδοσης ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση.

2. Εάν η πωλήτρια δεν παραδώσει τα προϊόντα εντός της προθεσμίας των 30 ημερών ή στο χρόνο που συμφώνησε με τον καταναλωτή, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 1, ο καταναλωτής πρέπει να ζητήσει από την πωλήτρια να πραγματοποιήσει την παράδοση εντός επιπλέον προθεσμίας ανάλογης των περιστάσεων, εκτός από την περίπτωση που η πωλήτρια έχει αποδεχτεί την παράδοση των προϊόντων στον καταναλωτή σε ή μέχρι μία ορισμένη ημερομηνία. Εάν η πωλήτρια δεν παραδώσει τα προϊόντα εντός αυτής της επιπλέον προθεσμίας ή στην ορισμένη ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί ο καταναλωτής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση.

Η πωλήτρια δεν έχει ευθύνη αποζημίωσης αποθετικής ζημίας (διαφυγόντων εισοδημάτων/κερδών) του καταναλωτή σε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης των προϊόντων.   

3. Εάν  καταγγελθεί η σύμβαση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2, η πωλήτρια επιστρέφει στον καταναλωτή, όλα τα χρήματα που είχε πληρώσει βάσει της σύμβασης.

4. Η πωλήτρια υποχρεούται να παραδώσει στον καταναλωτή τα αγαθά με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.

ΟΡΟΣ 4: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

1.Η πωλήτρια σας προσφέρει τη δυνατότητα της επιστροφής προϊόντων της παραγγελίας σας, αν για κάποιο λόγο δε σας ικανοποιούν. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα, αζημίως και αναιτιολόγητα, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβει τα προϊόντα.

2.  Πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης, ο καταναλωτής ενημερώνει την πωλήτρια για την απόφαση του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Γι’ αυτό το  σκοπό ο καταναλωτής μπορεί: α) είτε να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης – σε αυτον τον συνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε το Έντυπο Υπαναχώρησης β) είτε να κάνει οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση που να παρουσιάζει την απόφαση του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

3. Για να είναι έγκυρη η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πρέπει η ανακοίνωση περί άσκησης του δικαιώματός του να αποσταλεί από τον καταναλωτή στην πωλήτρια πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

4. Ο καταναλωτής φέρει το βάρος απόδειξης ότι το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκήθηκε απ’ αυτόν έγκυρα και εμπρόθεσμα.

5. Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης τερματίζει τις υποχρεώσεις του καταναλωτή και της πωλήτριας από την εξ’ αποστάσεως σύμβαση πώλησης.

ΟΡΟΣ 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΩΛΗΤΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Η πωλήτρια επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δαπανών παράδοσης, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Όρου 4.

Η πωλήτρια μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος και των δαπανών παράδοσης μέχρι να λάβει πίσω τα προϊόντα ή μέχρι ο καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Εφόσον η πληρωμή είχε γίνει με πιστωτική ή χρεωστική τραπεζική κάρτα του καταναλωτή η επιστροφή του τιμήματος θα γίνεται με ακύρωση συναλλαγής και αντίστοιχη ενημέρωση (πίστωση) της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του. Εάν η πληρωμή είχε πραγματοποιηθεί με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της πωλήτριας, η επιστροφή θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο καταναλωτής. 

ΟΡΟΣ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1.Ο καταναλωτής επιστρέφει τα προϊόντα στην πωλήτρια ή σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από την πωλήτρια να παραλάβει τα προϊόντα, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στην πωλήτρια την απόφαση του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Όρου 4.

2.Ο καταναλωτής υποχρεούται α) να αποστείλει με το ταχυδρομείο, ταχυμεταφορά ή με μεταφορέα είτε β) να παραδώσει αυτοπροσώπως το επιστρεφόμενο προϊόν αχρησιμοποίητο, όπως ακριβώς ήταν πριν την πώληση στην αρχική του συσκευασία και με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας. Στην περίπτωση της αποστολής του προϊόντος επιβαρύνεται με την δαπάνη μεταφοράς και παράδοσής του στην πωλήτρια.  Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην ακόλουθη   διεύθυνση: Μάρκου Μπότσαρη 38 Αθήνα- Κουκάκι—  Τηλέφωνα/Fax 210-9213677 – E-mail :info@baroma.gr

Ο καταναλωτής οφείλει να επιστρέψει τα προϊόντα στην ίδια κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί. Η συσκευασία τους πρέπει να είναι αυτή που συνοδεύει το προϊόν (συμπεριλαμβανομένων των ετικετών με τις συνήθεις ενδείξεις, τιμή του προϊόντος κλπ που δεν πρέπει να έχουν αφαιρεθεί από το προϊόν). Τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα σχετικά παραστατικά αγοράς και παράδοσής τους (π.χ. Δελτίο Αποστολής, απόδειξη, φορτωτική κλπ). Ειδικά στην περίπτωση αγοράς με τιμολόγιο είναι υποχρεωτική η συνοδεία του προϊόντος από το Δελτίο Αποστολής προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση πιστωτικού τιμολογίου. Σε περίπτωση που η αγορά είχε γίνει με πιστωτική κάρτα θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο του αποκόμματος που εκδόθηκε από το τραπεζικό τερματικό.

Ο καταναλωτής ευθύνεται για κάθε μείωση της αξίας, φθορά ή ζημία των προϊόντων από οποιοδήποτε χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία τους.

ΟΡΟΣ 7: ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει εφόσον το προϊόν κατασκευάστηκε σύμφωνα με προδιαγραφές ή σαφώς εξατομικευμένα χαρακτηριστικά που ζήτησε ο καταναλωτής κατά την παραγγελία του προϊόντος.

ΟΡΟΣ 8: ΕΓΓΥΗΣΗ

Όλα τα προϊόντα της εταιρίας μας καλύπτονται με εγγύηση δύο (2) ετών. Το χρονικό διάστημα της εγγύησης ξεκινά από την παραλαβή των επίπλων από τον καταναλωτή.

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που η φθορά προέρχεται από κακή χρήση ή κακή συντήρηση των προϊόντων από τον καταναλωτή, όπως ενδεικτικά σπάσιμο ή άλλη φθορά του προϊόντος από μη φυσιολογικές ενέργειες (π.χ.βίαιη ρίψη, σύρσιμο, χτύπημα, γδάρσιμο με εργαλεία ή άλλα αντικείμενα), φθορά από κάψιμο ή τσιγάρο, ζημιά στο προϊόν από ατύχημα, υποχώρηση επιφάνειας ή συνδεσμολογίας από ανάρμοστη ή αδικαιολόγητη για τη χρήση του προϊόντος ενέργεια (π.χ. τοποθέτηση υπερβολικού βάρους), χρήση χημικών καθαριστικών, φθορά ή καταστροφή κατά την αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση.

Στην περίπτωση που εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της εγγύησης του κατασκευαστή παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα σε προϊόν, ο καταναλωτής οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την εταιρία, ή να το αναφέρει τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 210 9213677,  ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@baroma.gr

Κατά την περίπτωση που παρουσιαστούν ελαττώματα, τότε η εταιρεία μας υποχρεούται εντός 30 εργασίμων ημερών να προβεί σε επισκευή του βλαβέντος μέρους/τμήματος και όχι ολοκλήρου του αντικειμένου, εκτός αν η επισκευή δεν είναι δυνατή, οπότε και είναι υποχρεωμένη σε ολική αντικατάστασή του εντός προθεσμίας 90 εργασίμων ημερών, αφού έχει προηγηθεί έλεγχος από την εταιρεία μας. Η πωλήτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για ελαττώματα που θα παρουσιαστούν και θα οφείλονται στην κακή χρήση ή συντήρηση από τον πελάτη.

ΟΡΟΣ 9: ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ελαττωματικό θεωρείται το προϊόν το οποίο δεν παρέχει την προβλεπόμενη απόδοση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ή και την ευλόγως αναμενόμενη ασφάλεια εν όψει όλων των ειδικών συνθηκών και, ιδίως, της εξωτερικής εμφάνισής του και της αναμενόμενης χρησιμοποίησής του. Δεν είναι ελαττωματικό ένα προϊόν για μόνο το λόγο ότι μεταγενέστερα τέθηκε σε κυκλοφορία άλλο τελειότερο.

Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως.

Σε περίπτωση ευθύνης της πωλήτριας για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος («νόμιμη εγγύηση»), ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει κατ’ επιλογή του: (α) τη διόρθωση/επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες. Η πωλήτρια οφείλει να προβεί σε διόρθωση/επισκευή ή αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο. Η πωλήτρια δικαιούται να αποδείξει την απουσία ελαττωματικότητας του προϊόντος διαφορετικά οφείλει να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν. (β) μείωση του τιμήματος ή (γ) όταν δεν είναι δυνατή ή ενδεδειγμένη η διόρθωση ή η αντικατάσταση του προϊόντος να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Το κόστος επιστροφής του ελαττωματικού προϊόντος από τον καταναλωτή στην πωλήτρια, επιβαρύνει την πωλήτρια. Εάν ο καταναλωτής επιλέξει την διόρθωση-επισκευή του προϊόντος η Επιχείρηση οφείλει να προβεί σε αυτήν σε εύλογο χρόνο, που για τα προϊόντα μας είναι 30 εργάσιμες ημέρες. Διευκρινίζεται ότι εφόσον είναι δυνατή η επισκευή τμήματος μόνο του προϊόντος, χωρίς να μειώνεται η αξία του προϊόντος, η εταιρία μας υποχρεούται στην επισκευή μόνο του βλαβέντος τμήματος και όχι σε αντικατάσταση του προϊόντος. Μόνο όταν δεν είναι εφικτή η μερική επισκευή του προϊόντος η εταιρία μας θα προχωρά στην αντικατάστασή του. Εάν ο καταναλωτής επιλέξει την αντικατάσταση του προϊόντος, με τους παραπάνω περιορισμούς, η εταιρεία μας οφείλει να προβεί σε αυτήν σε εύλογο χρόνο, που για τα προϊόντα μας είναι 90 εργάσιμες ημέρες.

Τα παραπάνω εκ του νόμου δικαιώματα του καταναλωτή παραγράφονται μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την παράδοση του προϊόντος σ’ αυτόν.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της Πωλήτριας και του Καταναλωτή, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.:1520, φαξ:2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ:2106460414), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας. Επίσης, σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο καταναλωτής εφόσον διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι: Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE), Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr.

Οι παρόντες όροι, υπογραμμίζεται, ότι εφαρμόζεται στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται για λόγους, που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα.