Όλα τα προϊόντα της εταιρείας μας καλύπτονται με εγγύηση δύο (2) ετών. Το χρονικό διάστημα της εγγύησης ξεκινά από την παραλαβή των επίπλων από τον καταναλωτή. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που η φθορά προέρχεται από κακή χρήση ή κακή συντήρηση των προϊόντων από τον καταναλωτή, όπως ενδεικτικά σπάσιμο ή άλλη φθορά του προϊόντος από μη φυσιολογικές ενέργειες (π.χ.βίαιη ρίψη, σύρσιμο, χτύπημα, γδάρσιμο με εργαλεία ή άλλα αντικείμενα), φθορά από κάψιμο ή τσιγάρο, ζημιά στο προϊόν από ατύχημα, υποχώρηση επιφάνειας ή συνδεσμολογίας από ανάρμοστη ή αδικαιολόγητη για τη χρήση του προϊόντος ενέργεια (π.χ. τοποθέτηση υπερβολικού βάρους), χρήση χημικών καθαριστικών, φθορά ή καταστροφή κατά την αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση.  Στην περίπτωση που εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της εγγύησης του κατασκευαστή παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα σε προϊόν, ο καταναλωτής οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την εταιρία, ή να το αναφέρει τηλεφωνικά στο 210 9213677,  ή με e-mail στο info@baroma.gr

Κατά την περίπτωση που παρουσιαστούν ελαττώματα, τότε η εταιρεία μας υποχρεούται εντός 30 εργάσιμων ημερών να προβεί σε επισκευή του βλαβέντος μέρους/τμήματος και όχι ολόκληρου του αντικειμένου, εκτός αν η επισκευή δεν είναι δυνατή, οπότε και είναι υποχρεωμένη σε ολική αντικατάστασή του εντός προθεσμίας 90 εργασίμων ημερών, αφού έχει προηγηθεί έλεγχος από την εταιρεία μας. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για ελαττώματα που θα παρουσιαστούν και θα οφείλονται στην κακή χρήση ή συντήρηση από τον πελάτη.

Ελαττωματικό θεωρείται το προϊόν το οποίο δεν παρέχει την προβλεπόμενη απόδοση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ή και την ευλόγως αναμενόμενη ασφάλεια ενόψει όλων των ειδικών συνθηκών και, ιδίως, της εξωτερικής εμφάνισής του και της αναμενόμενης χρησιμοποίησής του. Δεν είναι ελαττωματικό ένα προϊόν για μόνο το λόγο ότι μεταγενέστερα τέθηκε σε κυκλοφορία άλλο τελειότερο. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως.

Σε περίπτωση ευθύνης της εταιρείας για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος («νόμιμη εγγύηση»), ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει κατ’ επιλογή του: (α) τη διόρθωση/επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες.

Η εταιρεία οφείλει να προβεί σε διόρθωση/επισκευή ή αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο. Η εταιρεία δικαιούται να αποδείξει την απουσία ελαττωματικότητας του προϊόντος διαφορετικά οφείλει να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν. (β) μείωση του τιμήματος ή (γ) όταν δεν είναι δυνατή ή ενδεδειγμένη η διόρθωση ή η αντικατάσταση του προϊόντος να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.

Το κόστος επιστροφής του ελαττωματικού προϊόντος από τον καταναλωτή στην εταιρεία, επιβαρύνει την εταιρεία. Εάν ο καταναλωτής επιλέξει την διόρθωση-επισκευή του προϊόντος η Επιχείρηση οφείλει να προβεί σε αυτήν σε εύλογο χρόνο, που για τα προϊόντα μας είναι 30 εργάσιμες ημέρες. Διευκρινίζεται ότι εφόσον είναι δυνατή η επισκευή τμήματος μόνο του προϊόντος, χωρίς να μειώνεται η αξία του προϊόντος, η εταιρεία μας υποχρεούται στην επισκευή μόνο του βλαβέντος τμήματος και όχι σε αντικατάσταση του προϊόντος. Μόνο όταν δεν είναι εφικτή η μερική επισκευή του προϊόντος η εταιρεία μας θα προχωρά στην αντικατάστασή του. Εάν ο καταναλωτής επιλέξει την αντικατάσταση του προϊόντος, με τους παραπάνω περιορισμούς, η εταιρεία μας οφείλει να προβεί σε αυτήν σε εύλογο χρόνο, που για τα προϊόντα μας είναι 90 εργάσιμες ημέρες.

Τα παραπάνω εκ του νόμου δικαιώματα του καταναλωτή παραγράφονται μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την παράδοση του προϊόντος σ’ αυτόν.