Η εταιρεία, σε περίπτωση που ο καταναλωτής ζητήσει την αποστολή παραδίδει τα προϊόντα με τη μεταβίβαση της φυσικής κατοχής στον καταναλωτή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αλλά οπωσδήποτε εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την πληρωμή από τον καταναλωτή του συνολικού τμήματος των προϊόντων (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και των δαπανών αποστολής τους.

Σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία (για λόγους που αφορούν τον τόπο παράδοσης, άλλες δυσκολίες αποστολής/παράδοσης ή οποιοδήποτε άλλο λόγο) προβλέπει καθυστέρηση της παράδοσης των προϊόντων, ενημερώνει τον καταναλωτή για τον μεγαλύτερο αυτό χρόνο παράδοσης, πριν την πληρωμή του τιμήματος.

Στην περίπτωση αυτή εάν ο καταναλωτής δεν συμφωνεί με την μεγαλύτερη προθεσμία παράδοσης έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση αζημίως και να μην προβεί στην πληρωμή. Εάν ο καταναλωτής πραγματοποιήσει την πληρωμή του τιμήματος και των δαπανών αποστολής, μετά την παραπάνω ειδοποίηση, αποδέχεται την μεγαλύτερη αυτή προθεσμία παράδοσης.

Εάν ο καταναλωτής ενημερώσει την εταιρεία κατά την παραγγελία των προϊόντων, ότι η παράδοση απαιτείται να γίνει σε ή μέχρι μία ορισμένη ημερομηνία, μικρότερη της πιο πάνω προθεσμίας των 30 ημερών, ο διαφορετικός αυτός χρόνος παράδοσης ισχύει μόνο εάν η εταιρεία αποδεχθεί τη μικρότερη αυτή προθεσμία κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας, πριν την πληρωμή από τον καταναλωτή.

Σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία δεν αποδεχτεί την μικρότερη προθεσμία παράδοσης ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση.

Εάν η εταιρεία δεν παραδώσει τα προϊόντα εντός της προθεσμίας των 30 ημερών ή στο χρόνο που συμφώνησε με τον καταναλωτή, ο καταναλωτής πρέπει να ζητήσει από την εταιρεία να πραγματοποιήσει την παράδοση εντός επιπλέον προθεσμίας ανάλογης των περιστάσεων, εκτός από την περίπτωση που η εταιρεία έχει αποδεχτεί την παράδοση των προϊόντων στον καταναλωτή σε ή μέχρι μία ορισμένη ημερομηνία.

Εάν η εταιρεία δεν παραδώσει τα προϊόντα εντός αυτής της επιπλέον προθεσμίας ή στην ορισμένη ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί ο καταναλωτής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση. Εάν  καταγγελθεί η σύμβαση η εταιρεία επιστρέφει στον καταναλωτή, όλα τα χρήματα που είχε πληρώσει βάσει της σύμβασης. Η εταιρεία δεν έχει ευθύνη αποζημίωσης αποθετικής ζημίας (διαφυγόντων εισοδημάτων/κερδών) του καταναλωτή σε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης των προϊόντων.